Scroll Top

De Geschillencommissie Passend Onderwijs heeft een aantal interessante uitspraken gedaan, die duidelijkheid geven over hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Hieronder hebben we er een aantal samengevat die te maken hebben met het ontwikkelingsperspectief (OPP).

 Je kunt ook zoeken in de uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs.

Ontwikkelingsperspectieven

 •  Ontwikkelingsperspectieven voldoen niet aan de wettelijke eisen
  Op het moment dat de school concludeerde dat sprake was van handelingsverlegenheid waren er nog geen ontwikkelingsperspectieven, zodat deze conclusie te voorbarig is geweest. Nadat het voornemen over te gaan tot verwijdering bekend is gemaakt, zijn ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) opgesteld. Daarover had met de ouders op overeenstemming gericht overleg gepleegd moeten worden. Dat is niet gebeurd. Bovendien ontbreekt een omschrijving van de begeleiding die is afgestemd op de individuele behoeften van de leerling.
 • Ontwikkelingsperspectief is voldoende passend en is voldoende met de ouders overlegd
  Moeder is het niet eens met het opgestelde ontwikkelingsperspectief. De geschillencommissie constateert echter dat de school het concept ontwikkelingsperspectief ingrijpend heeft aangepast nadat de moeder daarom vroeg en een eigen ontwerp van het ontwikkelingsperspectief indiende. Uit de tekst van het bestreden ontwikkelingsperspectief blijkt dat de school in hoge mate en gedetailleerd is tegemoet gekomen aan de door de moeder gevraagde vormen van ondersteuning. Er is meermaals overleg geweest. Het bijgestelde ontwikkelingsperspectief is in voldoende mate passend.

Samenvatting van de lijnen in de adviezen van de Geschillencommissie over het OPP

(bron: Themabrief 8 passend onderwijs, juni 2016):

 • de Commissie toetst inhoudelijk of het ontwikkelingsperspectief voldoende aansluit op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Soms is dat volgens de Commissie wel het geval (zie bijvoorbeeld zaak 106703). In andere zaken oordeelt de Commissie dat dat niet het geval is, bijvoorbeeld 106795 of 106632, waarbij uit het ontwikkelingsperspectief niet blijkt welke begeleidingsmogelijkheden nog meer konden worden ingezet;
 • de Commissie toetst ook of het opp inhoudelijk voldoet aan de wettelijke eisen (107090106517). In deze laatste zaak voldeed het opp niet aan de wettelijke eisen, omdat onder andere een omschrijving van de begeleiding, die is afgestemd op de individuele behoeften van de leerlingen, ontbrak;
 • onder op overeenstemming gericht overleg moet volgens de Commissie worden verstaan dat met de ouders open en reëel overleg wordt gevoerd over het opp. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in een zaak waarbij het ontwikkelingsperspectief al na één overleg zonder overeenstemming werd vastgesteld (107087). In zaak 106795 oordeelde de Commissie dat in het opp de visie van de ouders verwerkt had kunnen worden;
 • er werd wel voldoende op overeenstemming gericht overleg met de ouder gevoerd in een zaak waar de school in hoge mate en gedetailleerd tegemoet kwam aan de door de ouder gevraagde ondersteuning (106703);
 • het bevoegd gezag (het schoolbestuur) moet het opp formeel vaststellen (106795107067);
 • de aanspraak op de zorgplicht van de school brengt voor ouders de plicht mee om de school adequaat te informeren over de situatie van hun kind (107011);
 • in een zaak over een langdurig zieke leerling, die beperkt in staat is de school te bezoeken en gedeeltelijk is vrijgesteld van geregeld schoolbezoek, oordeelde de Commissie dat verder onderzoek naar aanpassing van het opp wat betreft bijvoorbeeld inkoop van materiaal voor afstandsonderwijs of de inhuur van specifieke expertise voor de hand lag (107031);
 • afstandsonderwijs is geen vervanging van schoolonderwijs. Uitgangspunt van het opp blijft dat de school aanspreekbaar blijft op inhoud, vorm en uitvoering van het geboden onderwijs (107031). Ook bij verwijzing naar een bovenschoolse voorziening (opdc) houdt de school de regiefunctie over het opp (107067).
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.