Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wat is een Jeugdbeschermingstafel

Het komt voor professionals vinden dat een kind niet veilig opgroeit. En/of dat professionals en ouders er ‘samen niet uitkomen’. Dat ouders en professionals het niet eens zijn en/of worden over de vraag wat voor een kind ‘passend Onderwijs’ of passende jeugdhulp is. Regelmatig wordt dan gegrepen naar een drang of dwangmiddel, zoals een jeugdbeschermingstafel. Maar wat is dat nou precies? Dan moeten we eerst beginnen met uitleggen wat ‘Jeugdbescherming’ is.

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (ernstig) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt.’ (bron: brochure Jeugdbescherming Nederland)

‘Onder jeugdbescherming wordt formeel verstaan het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Jeugdbeschermingstaken worden uitgevoerd door de zogenoemde gecertificeerde instellingen. De Jeugdwet bepaalt dat een rechtspersoon die in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van de jeugdbescherming of jeugdreclassering, gecertificeerd moet zijn. Dat betekent dat de instelling aan een normenkader moet voldoen. De bekostiging van jeugdbescherming loopt via de gemeenten. Tegelijk met jeugdbescherming, kan een kind jeugdhulp ontvangen van een jeugd- en opvoedhulpaanbieder.‘ (bron: Jeugdzorg Nederland)

De jeugdbeschermingstafel (JBT), is volgens Jeugdzorg Nederland een vorm van ‘preventieve Jeugdbescherming’. Het is Jeugdhulp in het ‘vrijwillig’ kader, maar valt in de categorie Drang en Dwangmaatregelen. Hieronder leggen we uit waarom en wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt. 

 

Onenigheid tussen ouders en professionals

Natuurlijk moeten kinderen die in een onveilige situatie zitten, worden beschermd. Om hiervoor te zorgen zijn in Nederland verschillende instanties opgericht, die die veiligheid zouden moeten borgen. Zoals de Jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis.

Maar, wat wij horen vanuit de praktijk, is dat vanuit Zorg en onderwijs regelmatig ‘gedreigd’ wordt met een Jeugdbeschermingstafel, een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, of een Veilig Thuis melding, als ouders en onderwijs en/of jeugdzorg het niet met elkaar eens worden.

Wij horen zélfs dat er in die situaties soms gedreigd wordt met kinderbeschermingsmaatregelen zoals een Onder Toezichtstelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Dit terwijl dit soort maatregelen nooit kunnen worden uitgevoerd zonder een uitspraak van een Kinderrechter

Regelmatig wordt een Jeugdbeschermingstafel, of een Veilig Thuis melding ingezet om ouders te dwingen om hulp of onderwijs te accepteren, die zij niet passend vinden voor hun kind. Het is logisch dat ouders vanuit angst geneigd zijn om maar toe te geven. Deze middelen zijn enorm bedreigend, geven enorm veel stress en leiden meestal niet tot een goede oplossing en/of verbetering van de situatie.

Daarom willen wij ouders graag goede informatie geven, waarmee ouders ervoor kunnen zorgen dat hun privacy en hun rechten als ouder én die van hun kind(eren) worden gerespecteerd. 

Rechtspositie ouders en kinderen

De jeugdbeschermingstafel kent geen grondslag in de wet. 

Dit betekent dat je als ouders:

 • Niet verplicht bent om naar de Jeugdbeschermingstafel te komen
 • Dat je privacy én andere rechten van ouders en kinderen, worden geschonden op het moment dat er zonder jouw toestemming en/of bijzijn gegevens over jou en je kind(eren) worden gedeeld met derden.

 

Vaak wordt beweerd je als ouders (en kind(eren)) verplicht bent om naar de Jeugdbeschermingstafel (JBT) te komen. En/of dat een JBT nodig zou zijn, voordat de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek kan doen. Dit is niet waar.

Nergens in de wet staat dat er eerst een Jeugdbeschermingstafel moet komen, voor de Raad een onderzoek kan doen. Als een professional écht ernstige en concrete zorgen heeft over de veiligheid van een kind, kan de Raad natuurlijk heus wel direct een onderzoek starten. 

Geen rechtshulp bij preventieve jeugdbescherming 

Bij preventieve jeugdbeschermingsmaatregelen, hulp in het ‘vrijwillig’ kader, heb je nog geen recht op rechtshulp. Daarom valt een JBT ook in de categorie ‘Drang en Dwang’. Want pas als er daadwerkelijk een onderzoek van de Raad van de Kinderbescherming komt, om te beoordelen of een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is (zoals Onder Toezicht Stelling of Uit Huis Plaatsin), heb je recht op rechtshulp. Níet bij Jeugdzorg in het ‘vrijwillig” kader, zoals een Jeugdbeschermingstafel. 

Als je de middelen ervoor hebt, of een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig een  advocaat in te schakelen.

Als je die mogelijkheid niet hebt, ben je afhankelijk van rechtsbijstand. Dan moet je via de rechtswinkel vragen om een verwijzing naar een advocaat en een advocaat zoeken die werkt met een toevoeging. Als je een toevoeging krijgt, betaal je alleen een eigen bijdrage. De overheid betaalt de rest van de kosten (dit is een vastgesteld bedrag). Dit geldt dus alleen als er daadwerkelijk een Jeugdbeschermingsmaatregel dreigt. 

Ook de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming constateert dat de rechtspositie van ouders en kinderen in de Jeugdbescherming zwak is. En doet in het ‘Advies Jeugdbescherming in de toekomst‘ 4 aanbevelingen ter verbetering. 

Wie zitten er aan tafel?

 • Aan een jeugdbeschermingstafel zitten (meestal) de volgende personen:
 • Het kind/de kinderen zelf, als zij 12 jaar of ouder zijn.
 • De vader en/of moeder.
 • De jeugdhulpverlener die de zorgen heeft geuit.
 • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Een Jeugdbeschermer.
 • Een voorzitter.

Wel of niet gaan? Hoe bereid je je voor?

Als je wordt ‘uitgenodigd’ voor een Jeugdbeschermingstafel, is het verstandig om juridische hulp te zoeken, als je dat kan. Zoals we hierboven al schrijven, is het niet verplicht om naar een JBT te komen. Of het wel of niet verstandig is om te gaan, is per situatie verschillend.

Wij adviseren in ieder geval om, als je gaat, je goed voor te bereiden, een vertrouwenspersoon mee te nemen én het gesprek op te nemen. Dat mag, ook zonder dat je dat zegt en ook zonder toestemming.

Bewaak je privacy

In een overleg aan de Jeugdbeschermingstafel worden gevoelige persoonsgegevens gedeeld, Dit betekent dat ook zogenoemde ‘privaatrechtelijke partijen’ (Jeugdbescherming, Gecertificeerde Instellingen) worden geïnformeerd, zónder dat zij hiertoe bevoegd zijn. 

Geef van tevoren aan dat alleen toestemming geeft voor het delen van informatie over jou en je kind(eren) met anderen, als zij aangeven op welke wettelijke basis zij een grondslag (zouden) hebben om gevoelige persoonsgegevens te mogen verwerken. 

Informeer jezelf

Zorg dat je van tevoren zoveel mogelijk informatie hebt verzamelt. En weet met wie je aan tafel zit. Vraag de namen van die personen en vraag of zij een SKJ registratie hebben. Als je bent uitgenodigd voor een Jeugdbeschermingstafel omdat er een conflict is over Zorg of Onderwijs, wijs er dan op dat en Jeugdbeschermingstafel niet bedoeld is om conflicten op te lossen over wat wel of geen passend onderwijs, of passende zorg is.

Vraag waar het staat..

Als tijdens het gesprek gezegd wordt dat er iets moet, of juist niet mag, vraag dan altijd of degene die dit zegt, wil uitleggen welke wettelijke basis er is voor die uitspraak. Vraag zelf ook veel in het gesprek. En probeer je niet te laten dwingen om dingen toe te zeggen waar je echt niet achter staat. Je kunt ter voorbereiding op een gesprek ook altijd even bellen met onze advieslijn om te sparren. Elke werkdag tussen 10 en 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je het contactformulier invullen. 

Kosten

Het product ‘preventieve jeugdbescherming’ kost de gemeente ongeveer ruim € 3.000,00 per kind.

Zoek op deze website:

 • Categorie

 • Diagnose/Aanleg

 • Leeftijd

 • Regio

 • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?