DCD Netwerk Nederland

Logo DCD Netwerk Nederland

Het DCD Netwerk Nederland is een netwerk van professionals uit de kinderrevalidatie, vertegenwoordigers van zorgverleners in de eerste lijn en van onderzoekers die zich bezighouden met kinderen met DCD, met als doel het uitwisselen van expertise en onderzoeksresultaten op het gebied van DCD binnen de revalidatie en paramedische behandeling.

Het DCD Netwerk Nederland bestaat uit een stuurgroep en drie werkgroepen voor revalidatieartsen, paramedici en gedragswetenschappers. De stuurgroep stimuleert beleidsontwikkeling op het gebied van DCD binnen de kinderrevalidatie en de eerste lijn en is gericht op consensusvorming m.b.t. diagnostiek en behandeling. Hiervoor worden o.a. beleidsconferenties georganiseerd. Oudervereniging Balans is in de stuurgroep vertegenwoordigd.

Missie

De missie van het DCD Netwerk Nederland is om onze visie uit te dragen inzake het diagnosticeren en behandelen van kinderen met DCD, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de klinische praktijk. De zorg voor het kind staat centraal en hierbij wordt groot belang gehecht aan ouderparticipatie, ketenzorg en het vergroten van de bekendheid van DCD bij zorgverleners.

Visie

De visie van het DCD Netwerk Nederland is dat de kwaliteit van de zorg voor kinderen met DCD verbeterd kan worden door:

  • Het toepassen van evidence based practice bij kinderen met DCD.
  • Het maken van landelijke afspraken rond het methodisch proces: diagnostiek, behandeling en evaluatie, met inbegrip van de onderwerpen ouderparticipatie en ketenzorg.
  • De daarbij horende instrumenten en benaderingswijzen te evalueren en waar nodig bij te stellen.
  • Het organiseren van beleidsconferenties en scholingen.
  • Het onderhouden van contacten met en informeren van belanghebbenden.