Scroll Top
Hoogbegaafdheid

Plan van aanpak Minister Wiersma passend onderwijs en (hoog)begaafdheid

Nog net voor het kerstreces van de Tweede Kamer heeft Minister Wiersma van Onderwijs de aangekondigde brief met daarin zijn plan van aanpak hoogbegaafdheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Zijn plan van aanpak baseert de Minister onder andere op de resultaten van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs die onder leiding van onderzoeksbureau Oberon eind 2022 hebben plaatsgevonden. Ook Balans heeft deelgenomen aan de brainstormsessies.

Hoogbegaafdheid breed opgevat

Er zijn in het veld verschillen van mening over wat de definitie van hoogbegaafdheid bevat en welke leerlingen het betreft. De Minister zegt in zijn brief ervoor te kiezen het begrip hoogbegaafdheid breed op te vatten en te zien als een spectrum. De maatregelen die de Minister neemt vallen binnen het kader passend onderwijs, waarbij wordt voorgeschreven ‘wat’ er gedaan moet worden en het ‘hoe’ aan de samenwerkingsverbanden is.

Vijf doelen

De sessies hebben geleid tot een visie op hoogbegaafdheid: ‘Optimale ontwikkelingskansen, ook voor (hoog)begaafde leerlingen’. Er zijn vijf onderliggende doelen geformuleerd die bijdragen aan het realiseren van deze visie:

  1. Erkenning voor specifieke en diverse ontwikkelingsbehoeften
  2. Stimulerend signaleren in alle ontwikkelingsfasen en – gebieden
  3. Passend en dekkend aanbod garanderen, gericht op ontwikkeling en maatwerk
  4. Samenwerken en ontschotten
  5. Professionalisering en kennisdeling.

Afspraken met samenwerkingsverbanden

Om er voor te zorgen dat er een goed passend en dekkend aanbod is, zal de Minister in de eerste helft van 2023 duidelijke afspraken maken met de samenwerkingsverbanden over wat hij van hen verwacht op het gebied van hoogbegaafdheid. Er moet voor het hele begaafdheidsspectrum een passend en dekkend aanbod zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van voltijds HB-aanbod als onderdeel van een reguliere school. De uitvoering van de afspraken die de Minister maakt met de samenwerkingsverbanden zal hij intensief (laten) monitoren.

Inclusief onderwijs

In zijn brief gaat Minister Wiersma ook in op onderwijs aan hoogbegaafden en inclusief onderwijs:

‘Voor een grote groep (hoog)begaafden is het goed mogelijk om binnen het reguliere onderwijs voldoende uitdaging te bieden, met ruimte om aanvullend dingen in en buiten de klas te doen. Zo wordt er aangesloten op wat zij nodig hebben, en leren ze via interactie met andere leerlingen ook wat er breder nodig is in de maatschappij. Voor anderen is echter meer nodig, zoals het aanbieden van  voltijds HB-aanbod. Het is aan samenwerkingsverbanden om deze mogelijkheden goed af te wegen in het belang van de leerling.’

Balans bezorgd

Bij het ‘hoe’ we nu wel gaan zorgen voor een dekkend en passend onderwijsaanbod, ligt wat Balans betreft dan ook het grootste zorgpunt. De samenwerkingsverbanden zijn wat de uitvoering betreft aan zet. Maar dat waren ze ook al voordat dit plan van aanpak er kwam. Extra geld investeren is mooi, maar gaat dit grote knelpunt niet oplossen. We roepen de Minister daarom op om resultaatgerichte afspraken te maken met de samenwerkingsverbanden en strak in de gaten te houden of er daadwerkelijk een landelijk dekkend en passend aanbod ontstaat.

Kijk hier voor de volledige brief van Minister Wiersma.

Een samenvatting van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs van Oberon vind je hier 

Balans ondersteunt op hoofdlijnen de brief die Stichting Hoogbegaafd! aan de Tweede Kamer stuurde ter inspiratie voor het Kamerdebat van 22 maart 2023. Deze brief lees je hier

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.