Scroll Top
KML_LOGO (Demo)

Partners kenniscentrum makkelijk lerenden

In het logo van KML is 1 + 1 = 3 verwerkt, het teken van synergie. Dit geeft weer dat samenwerken effectiever is dan dat ieder voor zich werkt. KML is niet alleen heilig overtuigd van het nut van samenwerking met partners, het is ook opgenomen in de doelstelling van de stichting: het bundelen, delen en breed verspreiden van wetenschappelijke kennis.

 

Samenwerkingspartners van KML hebben:

  1. een overeenkomstige missie en / of overeenkomstige doelstellingen;
  2. overeenkomstige doelgroep(en) en dienen deze belangeloos;
  3.  zijn van meerwaarde om de missie en doelstellingen van KML te bereiken;
  4. willen investeren in de missie van KML.

 

Kinderrechtencollectief

Het kinderrechtencollectief  is om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-kinderrechtenverdrag. Een van de kinderrechten is het recht op onderwijs (art. 28) en het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind (art. 29).

113-Zelfmoordpreventie

113-Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. sKML werkt samen met 113-zelfmoordpreventie op het gebied van kennisdeling en onderzoek. Een van de doelen van de stichting Hoogbegaafd is om te informeren door wetenschappelijke artikelen beschikbaar te stellen en allerlei ervaringsgerichte en professionele bijdragen te schrijven.

De stichting Mensa Fonds

De stichting Mensa Fonds  zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en dat de betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Daarom de stichting Mensa Fonds kennis verspreiden over hoge intelligentie en onderzoek ondersteunen. 

Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Zij helpen ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft. Zo biedt Ouders & Onderwijs informatie aan ouders over het onderwijs in het algemeen, over de school van hun kind en over de mogelijkheden, rechten en plichten van ouders en van het onderwijs. Ook vertegenwoordigen ze ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media.

Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs

Stichting Landelijk Netwerk Hoogbegaafd in het Hoger Onderwijs heeft als missie (1) het welzijn, de professionele ontwikkeling en het studiesucces van hoogbegaafde studenten in het hoger onderwijs te bevorderen door hen op maat te begeleiden; en (2) de kennis binnen het hoger onderwijs van hoogbegaafdheid te vergroten en het begrip voor hoogbegaafde studenten te bevorderen.

NHL Stenden hogeschool

NHL Stenden hogeschool verzorgt vele opleidingen (associate degrees, bachelors, masters en post-hbo) onder het motto Door grenzen te verleggen bereik je meer. NHL Stenden hogeschool is altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Studenten, docenten en onderzoekers werken in kleine teams aan real-life vraagstukken en toetsen hun innovatieve ideeën in de praktijk.

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong (EO)

De missie van Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong (EO)  is: ervoor te zorgen dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de praktijk herkend gaan worden. EO draagt kennis over aan opvoeders en professionals in kinderopvangorganisaties, het onderwijs en de jeugdgezondheidszorg.

 

Adviesraad ÉigenWijsheid

Adviesraad ÉigenWijsheid vertegenwoordigt thuiszitters die vastlopen in het onderwijs. De Raad is op 2 juni 2021 opgericht naar aanleiding van het rapport Buiten de Lijntjes van Number 5 Foundation. Hieruit bleek dat er gebrek is aan inspraak van jongeren en thuiszitters bij gesprekken en besluitvorming over hun onderwijs. De ervaringsdeskundige jongeren uit de adviesraad gaan graag in gesprek met overheidsinstanties en organisaties over inclusie en onderwijs, om ideeën uit te wisselen en voor (on)gevraagd advies.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.