Scroll Top
Hofvijver Den Haag

Wat staat er over onderwijs en jeugdhulp in het Regeerakkoord?

Na 271 dagen formeren is het zo ver. Er is een regeerakkoord. Wat kunnen ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben hier van verwachten? Balans bestudeerde voor jou het regeerakkoord. Hieronder vind je de opvallendste punten. 

Bij het lezen van het regeerakkoord vallen twee dingen op. We lezen een aantal mooie plannen voor het onderwijs. De jeugdhulp en jeugdggz komt er een stuk kariger van af.

Allereerst het onderwijs. Balans heeft er van de week al een bericht aan gewijd. Er komt een onafhankelijk meldpunt sociale onveiligheid voor kinderen en ouders. De inspectie van het onderwijs krijgt deze taak. Balans vraagt al langere tijd om zo’n onafhankelijk meldpunt. Hier zijn we dus blij mee. Ouders kunnen als het meldpunt er is eindelijk ergens terecht waar hun klacht wordt behandeld en onderzocht wanneer er sprake is van een onveilige situatie binnen het onderwijs. Lees hier het bericht wat we hierover deze week al plaatsten op onze website.

Maar wat is het verdere nieuws over onderwijs?

Informateur Remkes gaf in zijn toespraak bij de presentatie van het regeerakkoord aan dat onder andere het beleidsonderwerp onderwijs nog wel verdere uitwerking vereist. Dat zal gebeuren door de nieuwe onderwijsbewindspersonen in het kabinet. De plannen zijn dan ook nog heel globaal en onduidelijk. Wat weten we wel?

Er wordt in het regeerakkoord gesproken van een structurele investering van 1 miljard in de onderwijskwaliteit. Dat is een behoorlijk bedrag.

Masterplan lezen, schrijven en spellen

Er moet een ‘masterplan’ komen. Zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen.  Dit onder het mom van de basis op orde. Goed lees en rekenonderwijs vindt ook Balans belangrijk. En uit onderzoek van onder andere de onderwijsinspectie weten we dat hier een flinke verbeterslag nodig is. Kinderen met leesproblemen en rekenproblemen moeten op tijd extra ondersteuning krijgen op school, vindt Balans. Met goed lees- spelling- en rekenonderwijs zullen de meeste kinderen binnen het onderwijs passende hulp kunnen krijgen. Voor een kleine groep met een ernstig en hardnekkig probleem is gespecialiseerde hulp nodig.

VSO zo snel mogelijk onderbrengen bij het voortgezet onderwijs

Het gespecialiseerd onderwijs (VSO-scholen) valt nu op het gebied van wet- en regelgeving nog onder het basisonderwijs. Dat is onlogisch en geeft in de praktijk lastige situaties. Bijvoorbeeld het salaris van de leerkrachten is volgens de cao voor het basisonderwijs. Maar ook de lesbevoegdheid die docenten op de vso scholen moeten hebben. En dat heeft weer consequenties voor de manier waarop vso leerlingen eindexamen kunnen doen. Het vso moet volgens het regeerakkoord zo snel mogelijk onder het voortgezet onderwijs gaan vallen. Overigens lezen we in het regeerakkoord ook dat de salarissen van basisschoolleerkrachten gelijk worden getrokken aan die van voortgezet onderwijsdocenten. Nu verdient een basisschoolleerkracht nog minder dan een voortgezet onderwijs docent. De actiegroep van VSO naar GVO ondernam hierin actie, en met succes.

Maatwerkdiploma

De overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs wordt verbetert. Hierbij wordt er gesproken over brede en verlengde brugklassen met oog voor de talenten van elke leerling. Ook differentiatie wordt bevorderd om leerlingen maximale kansen te geven. Hierbij wordt ruimte voor een maatwerkdiploma, iets waar Balans al jarenlang om vraagt, specifiek genoemd.

Aantal thuiszitters naar 0

Het aantal onnodige thuiszitters (Wij vragen ons af wat onder onnodige thuiszitters wordt verstaan?) moet terug worden gebracht naar 0 door elk kind een vorm van onderwijs te geven. Een mooi streven. Als voorbeeld om dit te kunnen bereiken wordt het vormgeven van een digitale school genoemd. Balans weet vanuit de coronatijd en ons afstandsonderwijsproject dat een groep kinderen die thuiszitter is zeker kan profiteren van digitaal afstandsonderwijs. Maar er is zeker meer nodig om het aantal thuiszitters terug te brengen naar 0.

Streven naar inclusief onderwijs

Verder gaat het nieuwe kabinet verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs met de 25 verbeterpunten waar de afgelopen periode al een start mee is gemaakt. Ook inclusief onderwijs wordt specifiek genoemd als een streven om naar toe te werken. Zodat kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar dezelfde school kunnen gaan. Uiteraard wel met de nodige ondersteuning.

Ook het verlagen van de werkdruk is onderdeel van het regeerakkoord. Als voorbeelden wordt onder andere genoemd klassen verkleinen of meer begeleiders in de klas. Een belangrijk speerpunt waar Balans al lange tijd aandacht voor vraagt. Alle kinderen, maar speciaal kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zijn gebaat bij die extra handen in de klas en kleinere klassen.  

Jeugdhulp

En nu dan de punten op het gebied van de jeugdhulp en jeugd GGZ. Zoals hierboven al genoemd zijn de plannen hier stukken minder ambitieus. Passende zorg is de norm. Daarmee wordt gedoeld op  zorg die bewezen effectief en dat  is en dat overbehandeling wordt voorkomen. Er wordt gekeken naar bewezen (kosten)effectiviteit in de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Goede, tijdige en passende jeugdzorg, met een belangrijke rol voor de eigen omgeving, voorkomt zwaardere zorg staat er in het akkoord. ’We bakenen duidelijk af wat we onder jeugdzorg verstaan en gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren. Gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-GGZ) wordt centraler ingekocht. De jeugdbeschermingsketen wordt verbeterd waarbij de rechtsbescherming van het kind en het gezin centraal staan.’ Wij zijn benieuwd hoe dit er in de praktijk uit gaat zien voor ouders en kind. En hoe de rechtsbescherming van kind en het gezin centraal wordt gezet. We weten (zie de eerdere berichtgeving over de uitkomsten van onze dwang en drang conferentie) dat betere rechtsbescherming van ouders en kinderen hard nodig is. We blijven het actief volgen en onze punten inbrengen.

Om de druk op crisiszorg te voorkomen verwacht het kabinet dat alle professionals in de GGZ bereikbaarheidsdiensten tijdens de avonden, nachten en weekenden draaien. De crisiszorg, ook voor de jeugd,  kampt op het moment met hele grote capaciteitsproblemen. Maar ook de wachtlijsten voor passende hulp zijn schrijnend hoog. Echte oplossingen voor deze problemen lezen we niet in het regeerakkoord. Wel wordt het persoonsgebonden budget (pgb) genoemd als een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende zorg centraal moet staan. De mogelijkheid voor een pgb binnen de jeugdwet zal dus onder voorwaarden blijven bestaan.

Er wordt in het regeerakkoord ook gesproken over een eigen bijdrage voor de zorg. Maar in welke vorm en hoe dat is niet duidelijk. Balans is geen voorstander van een eigen bijdrage voor zorg voor jeugd. We gaan dit uiteraard volgen.

Privacy verbeteren

Ook de privacy heeft een plek in het regeerakkoord gekregen. Iedereen moet zelf eigenaar blijven van zijn eigen gezondheidsgegevens is het uitgangspunt. De uitwisseling van gegevens tussen de patiënt (of zijn ouders) , aanbieder van zorg en andere meer of minder betrokken zorgverleners moet worden verbeterd. Een belangrijk punt. Nu wordt er bijvoorbeeld nog regelmatig geen toestemming gevraagd voor het delen van gegevens met anderen. Dit moet beter. We nemen aan dat onder dit punt ook de aangenomen motie van Lisa Westerveld en René Peters over het schrappen van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) uit de Jeugdwet wordt meegenomen. Wij blijven alert op de uitvoering.

Balans ziet binnen de jeugdhulp grote knelpunten. Helaas wordt op de zorg een bezuinigd volgens de plannen in dit regeerakkoord. Ook tijdens het debat over het regeerakkoord bleek dat dat deze bezuiniging op de zorg de oppositie een doorn in het oog is. Blijf ons volgen via balansdigitaal.nl en onze socials voor de laatste ontwikkelingen.

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.